برگزاري چهارمين نشست عادي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي

چهارمين نشست عادي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي ساعت 14:40 روز پنجشنبه مورخ 1394/03/21 با حضور افراد ذيل در محل سالن شوراي سازمان مركزي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل گرديد. در ابتداي جلسه آياتي چند از كلام الله مجيد توسط قاري محترم آقاي صفائي تلاوت گرديد و سپس آقاي دكتر كافي رياست محترم دانشگاه ضمن عرض خير مقدم به حاضرين و تبريك انتصاب دكتر قنوات سرپرست دانشگاه نيشابور و دكتر مودودي مسئول راه اندازي مجتمع آموزش عالي تربت جام و همچنين تشكر از دكتر سخائي و دكتر حقايق مسئولين سابق موسسات نيشابور و تربت جام، گزارشي از عملكرد سالانه دانشگاه به جلسه هيات امنا ارايه نمودند و اعضا محترم هيات امنا نكاتي را در خصوص بهبود شاخصهاي عملكري بيان داشتند. بعد از ارايه گزارش، دستوركار جلسه مطرح و پس از برسي و ارايه نقطه نظرات توسط اعضا در هر مورد، موضوعاتي پيشنهادي به تصويب رسيد.

 1. آقاي دكتر فرهادي وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيات امنا
 2. آقاي دكتر كافي رئيس محترم دانشگاه فردوسي مشهد و دبير هيات امنا
 3. آقاي دكتر رستمي ابوسعيدي مشاور وزير و رئيس مركز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه
 4. آقاي مهندس رضايي معاون محترم مركز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه
 5. آقاي دكتر صادقي مقدم نماينده محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
 6. آقاي دكتر باقري عضو حقيقي محترم هيات امنا
 7. آقاي مهندس حميدي عضو حعقيقي محترم هيات امنا
 8. آقاي دكتر كوچكي عضو حقيقي محترم هيات امنا
 9. آقاي دكتر قنوات سرپرست محترم دانشگاه نيشابور
 10. آقاي دكتر كرباسي رئيس محترم دانشگاه تربت حيدريه
 11. آقاي دكتر بهشتي رئيس محترم دانشگاه صنعتي قوچان
 12. آقاي دكتر طوسيان شانديز سرپرست محترم دانشگاه علوم و مهندسي فناوريهاي نوين گلبهار
 13. آقاي دكتر نجاري رئيس محترم مجتمع آموزش عالي گناباد
 14. آقاي دكتر مودودي مسئول محترم راه اندازي مجتمع آموزش عالي تربت جام
 15. آقاي دكتر شباني رئيس محترم مركز آموزش عالي كاشمر
 16. آقاي دكتر بهرامي معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد
 17. آقاي دكتر لگزيان معاون محترم طرح و برنامه دانشگاه فردوسي مشهد1243