تشكيل چهارمين جلسه كارگروه طراحي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت

چهارمين جلسه كارگروه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت با حضور معاون طرح و برنامه، رياست مركز فاوا، مدير برنامه و بودجه، آقاي دكتر طهمورث پور و كارشناسان مربوطه تشكيل گرديد. در اين جلسه پروپزال پيشنهادي پروژه طراحي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت ارائه و سپس پيرامون ساختار اجرايي پروژه و موارد اعلام شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و ساختار نهايي پروژه جهت ارائه به شوراي محترم فاوا تعيين گرديد.