تشكيل پنجمين جلسه كارگروه طراحي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت

 پنجمين جلسه كارگروه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت با حضور معاون طرح و برنامه، رياست مركز فاوا، مدير برنامه و بودجه، مدير فرايندها و ساختار، آقاي دكتر طهمورث پور و كارشناسان مربوطه تشكيل گرديد. در اين جلسه پروپزال پيشنهادي پروژه طراحي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت جهت ارائه به شوراي محترم فاوا، ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. لازم به ذكر است پروپزال پيشنهادي در جلسه شوراي فاوا نيز مطرح و به تصويب رسيد... 

DSC01180DSC01182