جلسه برنامه ريزي اجراي مصوبه هيأت امنا در خصوص نحوه پرداخت پژوهانه راهنمايي و مشاوره پايان نامه و رساله

جلسه برنامه ريزي اجراي مصوبه هيأت امنا در خصوص نحوه پرداخت پژوهانه راهنمايي و مشاوره پايان نامه و رساله

DSC01191