برگزاري دومين نشست مسوولين سند راهبردي دانشكده‌ها

در آستانه اجرايي شدن مشاركت دانشكده‌ها در فرايند تداوم اجرا و بازنگري سند راهبردي دانشگاه، دومين نشست مسوولين سند راهبردي دانشكده‌ها در معاونت طرح و برنامه برگزار گرديد. در اين نشست، "جوانب علمي و اجرايي تكميل فرم‌هاي برنامه‌ريزي دانشكده‌ها" تشريح و مسوولان محترم سند راهبردي دانشكده‌ها نظرات و پيشنهادات خود را مطرح نمودند.

DSC07366DSC07364DSC07368