تشكيل اولين جلسه كميته MIS معاونت دانشجويي

اولين جلسه كميته سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در حوزه دانشجويي با حضور معاون محترم دانشجويي، كارشناسان MIS معاونت دانشجويي، مدير اجرايي پروژه، و كارشناسان فني مركز فاوا و معاونت طرح و برنامه تشكيل گرديد. در اين جلسه علاوه بر تشريح فرآيند نياز سنجي از مديران محترم، مهمترين نيازهاي اطلاعاتي حوزه دانشجويي، در پيشبرد اهداف سند راهبردي دانشگاه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

IMG 6658

IMG 6660