تشكيل اولين جلسه كميته MIS معاونت فرهنگي و اجتماعي

اولين جلسه كميته سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در حوزه فرهنگي و اجتماعي با حضور معاون محترم فرهنگي، جناب آقاي داناي سيج كارشناس MIS معاونت، جناب آقاي اكرمي مسئول سامانه معاونت، جناب آقاي مهندس ميلاني‌فرد، كارشناسان فني مركز فاوا و معاونت طرح و برنامه تشكيل گرديد. در اين جلسه در خصوص مهمترين نيازهاي اطلاعاتي حوزه فرهنگي، سامانه فرهنگي دانشگاه و مهمترين فرآيندهاي معاونت بحث و تبادل نظر صورت گرفت.