باز طراحي و مكانيزاسيون فرايند "ارائه خدمات و تسهيلات بانكي (وام/ضمانت)"

در راستاي بهبود فرايندها، افزايش بهره‌وري و رضايت همكاران محترم دانشگاه، بهبود فرايند و ارتقا سامانه "درخواست وام / ضمانت" از تيرماه امسال در دستور كار مديريت فرايندها و ساختار با همكاري مديريت مالي، مديريت اداري و پشتيباني و مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار گرفت.

فرايند مذكور طي جلسات متعدد كارشناسي با حضور كارشناسان محترم مديريت مالي (آقايان مشتاق و اكبري)، مديريت اداري و پشتيباني (آقاي خسروجردي)، مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات (خانم بزرگ نيا)، مديريت فرايندها و ساختار (خانم عرفانيان) و نيز نهايتاً طي جلسات با حضور مديران حوزه‌هاي مربوطه بررسي و نهايي گرديد.

بر اساس سامانه جديد، كليه درخواست‌هاي وام و ضمانت يكپارچه گرديده و تمام مراحل ثبت درخواست وام، درخواست ضمانت، تاييد ضمانت، تاييد ستاد رفاهي و مديريت مالي به صورت يكپارچه و خودكار صورت مي‌گيرد.