انتشار نشريه سامان مديريتی شماره 57 با عنوان "فرايند تدوين سند راهبردی در دانشگاه فردوسی مشهد"

انتشار نشريه سامان مديريتی شماره 57 با عنوان "فرايند تدوين سند راهبردی در دانشگاه فردوسی مشهد"

ورود به صفحه آرشيو سامان مديريتی