برگزاري نشست كميته راهبري MIS به منظور بررسي پيشرفت انجام پروژه طراحي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت

ششمين نشست كميته راهبري سيستم‌هاي اطلاعات مديريت با حضور معاون محترم طرح و برنامه، رياست محترم مركز فاوا، مديريت محترم برنامه و بودجه، مديريت محترم فرآيندها و ساختار، جناب آقاي دكتر طهمورث پور، جناب آقاي مهندس افخمي و مدير محترم اجرايي پروژه تشكيل گرديد. در اين نشست مهمترين اقدامات صورت گرفته تشريح و اعضاي محترم كميته راهبري پيشنهادات خود را به منظور پيشبرد هرچه بهتر اهداف مورد نظر مطرح نمودند..