برگزاري ششمين نشست كميسيون دايمي هيات امنا

ششين نشست كميسيون دايمي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي روز چهارشنبه مورخ 1394/07/15 از ساعت 17 تا 20 با حضور افراد زير در محل دفتر معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل و تعدادي از پيشنهادهاي موسسات عضو هيات امنا مطرح و پس از بررسي، به تصويب رسيد. مقرر شد موضوعات باقي مانده در جلسه بعدي كميسيون دايمي مطرح گردد....

 1. آقاي دكتر شريعتي نياسر- رئيس كميسيون دايمي هيات امنا
 2. آقاي دكتر كافي-رئيس دانشگاه و دبيركميسيون دايمي هيات امنا
 3. آقاي مهندس رضايي-معاون مركز هياتهاي امنا و هياتهاي مميزه
 4. آقاي دكتر لگزيان-عضو حقيقي كميسيون دايمي هيات امنا
 5. آقاي دكتر آهنچيان- عضو حقيقي كميسيون دايمي هيات امنا
 6. آقاي طهمورث پور- عضو حقيقي كميسيون دايمي هيات امنا
 7. آقاي دكتر بهرامي-معاون پژوهش و فناوري دانشگاه
 8. آقاي دكتر كرباسي-رئيس دانشگاه تربت حيدريه
 9. آقاي دكتر بهشتي-رئيس دانشگاه صنعتي قوچان
 10. آقاي دكتر طوسيان شانديز-سرپرست دانشگاه علوم و مهندسي گلبهار
 11. آقاي دكتر نجاري- رئيس مجتمع آموزش عالي گناباد
 12. آقاي دكتر مودودي-مسئول راه اندازي مجتمع آموزش عالي تربت جام
 13. آقاي دكتر شباني-رئيس مركز آموزش عالي كاشمر
 14. آقاي شريفي-كارشناس مسئول دبيرخانه هيات امنا