بازديد مدير برنامه و بودجه دانشگاه به همراه كارشناسان معاونت طرح و برنامه از هشتمين جشنواره ملي حركت

بازديد مدير برنامه و بودجه دانشگاه به همراه كارشناسان معاونت طرح و برنامه از هشتمين جشنواره ملي حركتIMG 1259