جلسه هم انديشي كاركنان معاونت طرح و برنامه

جلسه هم انديشي معاونت طرح و برنامه با حضور معاون محترم، مديران محترم و كليه كارشناسان محترم معاونت طرح و برنامهIMG 7098