بخشنامه ها

عدم امكان تغيير صندوق بازنشستگي در دوره خدمت پيماني

مبنا بودن تاریخ تایید جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه برای تبدیل وضعیت استخدامی
   استخدام متقاضي عضو هيات علمي بالاي 40 سال سن با تصويب هيات امنا
  نحوه برگزاري و ساماندهي همايشهاي علمي
  رعايت تعادل در منابع و مصارف بودجه عمومي دولت
  نحوه برگزاري جلسات و تنظيم دستورجلسه و صورتجلسات كميسيون دايمي و هيات امنا
  عدم الزام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي براي اخذ مجوز شوراي حقوق و دستمزد
  هزينه شدن بهنگام اعتبارات در سال مالي مربوطه
  دستورالعمل جهت دهي پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي
  سياستها و موضوعات راهبردي در هيات امنا
  نحوه پرداخت حق الزحمه كادر داوري و اجرايي مسابقات ورزشي دانشگاهها از سال 1395
  نحوه دریافت مجوز خرید خودرو دولتی
  ساماندهی ماموریت های خارجی اعضای هیات علمی
  فوق العاده مدیریت رئیس دانشگاه تهران در سال 1395
  اصلاح برخي از مواد آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي
  نحوه اعطاي پايه هاي استحقاقي و تشويقي به اعضاي هيات علمي
  عدم وجاهت قانوني دريافت مابه التفاوت شهريه از مربيان بورسيه در قالب شهريه دانشجويان نوبت دوم
  مسئوليت مدير مالي در خصوص نظارت بر امور مالي دانشگاهها
  تفويض اختيار برخي از وظايف و اختيارات هيات امنا
  اعلام شهريه مصوب دانشجويان در سايت دانشگاه و مراجع ذيربط
  موضوعات و گرايشهاي راهبردي هيات امنا در سال 1394
  اجازه افتتاح حسابهاي دومنظوره نزد بانكها به دانشگاههاي دولتي
  افزايش مدت مرخصي زايمان
  عدم مصداق ورود اطلاعات تشكيلات دانشگاهها در سامانه تشكيلات كارمند ايران
  عدم منع قانوني افتتاح حسابهاي دومنظوره نزد بانكها براي دانشگاهها
  تعيين واحد موظف اعضاي هيات علمي داراي سمت اجراي در بنياد ملي نخبگان
  تعيين واحد موظف اعضاي هيات علمي منتخب عضويت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي
  تفاهم نامه در خصوص بازنشستگي
  آيين نامه تاسيس و ارتقاي موسسات آموزش عالي دولتي
  شركت معاونت پژوهشي دانشگاه در جلسات كميسيون دايمي و هيات امنا
  تعيين لينك مشخص با عنوان «مصوبات هيات امنا» در صفحه اصلي سايت دانشگاه
  عدم الزام انتصاب ذيحساب در دانشگاهها
  تعيين شهريه دانشجويان توسط هيات امنا
  موضوعات و گرايشهاي راهبردي هيات امنا
  پيش بيني بارمالي براي استخدام اعضاي هيات علمي جديد
  شرايط و ضوابط تاسيس رشته هاي تحصيلي
  نحوه برگزاري همايشهاي بين المللي
  نحوه تدوين برنامه راهبردي موسسه
  آيين نامه قديم اعطاي بورس داخل براي ارتقاي سطح علمي مربيان
  آيين نامه جديد اعطاي بورس داخل براي ارتقاي سطح علمي مربيان
  نحوه استخدام و تبديل وضعيت نيروهاي انساني
  نحوه استخدام و تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي
  افزايش سقف حق التدريس اعضاي هيات علمي
  تصويب شهريه دوه هاي نوبت دوم در هيات امنا
  تبصره الحاقي 3 به ماده 98 آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي
  تبصره 2 الحاقي به ماده 98 آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي
  تبديل وضعيت كارشناسان رسمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به عضو هيات علمي
  ساماندهي نيروهاي شركتي
  آيين نامه هاي استخدامي، مالي و معاملاتي و سازماندهي و تشكيلات
  نحوه بازنشستگي اعضاي هيات علمي
  افزايش ضريب فوق العاده ويژه اعضاي هيات علمي
  تخفيف شهريه فرزندان اعضاي هيات علمي
  اصلاح ماده 5 آيين نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي
  تصويب بودجه تفصيلي در هيات امنا تا شهريور ماه
  برقراري فوق العاده جذب هيات امناي كاركنان غير هيات علمي
  همكاري دانشگاهها با پاركهاي علم و فناوري
  عدم اطلاق دكتر به خبرگان بدون مدرك دانشگاهي
  ميزان تقليل ساعات موظف اعضاي هيات علمي جانباز
  مرخصي بدون حقوق اعضاي هيات علمي رسمي
  ماموريت تحصيلي اعضاي هيات علمي پيماني
  منع استخدام مربي
  تسري افزايش مبلغ ريالي فوق العاده ويژه به اعضاي هيات علمي بازنشسته در همان مرتبه
  مؤسسات مشمول طرح تقويت دانشگاهها
  استخدام مربي آموزشيار يا پژوهشيار با كارشناسي ارشد
  تبديل وضع مربيان آموزشيار و پژوهشيار به مربي
  تبديل وضع كارشناسان به هيات علمي
  امكان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضاي هيأت علمي داراي شرايط بازنشستگي