برگزاري هفتمين نشست كميسيون دائمي هيات امنا

هفتمين نشست كميسيون دايمي هيات امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي روز پنج‌شنبه مورخ 1394/11/08 از ساعت 15 تا 19:30 با حضور اعضاي محترم كميسيون در محل مركز رفاهي دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل و پيشنهادهاي موسسات عضو هيات امنا مطرح و پس از بررسي، به تصويب رسيد.