برگزاري نشست كميته راهبري سند راهبري فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور بررسي گزارش تدوين سند راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات


هفتمين نشست كميته راهبري فاوا با حضور معاون محترم طرح و برنامه، رياست محترم مركز فاوا و ساير اعضاي كميته برگزار گرديد. در اين نشست سركار خانم دكتر بهكمال، مسئول پروژه، مهمترين اقدامات انجام شده تا كنون را در خصوص تدوين سند راهبردي اطلاعات و ارتباطات ارائه و ساير اعضا به ارائه پيشنهادها و نقطه نظرات لازم پرداختند.