معرفی مشاوران

نام و نام خانوادگی - سمت حوزه ذیربط
دکتر فرزاد دهقانیان picnew600 عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع
دانشکده مهندسی
مشاور پروژه مطالعاتی نظام ارزیابی جامع
واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد
 -  -  -  -
- - - -