معرفی کارشناسان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

سعید بهزادی فر

معاون مدیریت برنامه و بودجه

38802313

سعیده باقری

کارشناس دفتر معاونت

38802324

محسن کاردان

مسئول امور اداری

38802329

احسان سالاری

کارشناس تدوین دومین برنامه راهبردی

38802307

ناعمه حامدی نیا

کارشناس بودجه

38802330

مریم نوری بایگی

کارشناس بودجه

38802316

عطیه گنجعلی

کارشناس بودجه

38802309

محمداسحاق شریفی

کارشناس مسئول تشکیلات و کارشناس هیات امنا

38802392

الهام برومند

کارشناس برنامه ریزی

38802326

عطیه فلفلانی

کارشناس برنامه ریزی

38802321

سعیده قوامی

کارشناس برنامه ریزی

38802325

ملیحه بزرگوار

کارشناس بهبود فرایندها

38802311

زهره جلیلیان فتاحی

کارشناس منابع انسانی

38802304

منیره عرفانیان

کارشناس بهبود فرایندها

38802327

فرزانه صفری برجی

کارشناس بهبود فرایندها

38802393

سیده بتول فتحی

کارشناس منابع انسانی

38802320

زهرا لشکری پور

کارشناس بهبود فرایندها

30802397

مهسا سلیمی

کارشناس بهبود فرایندها

38802305

وجیهه معافیان طرقدری

کارشناس ارزیابی عملکرد

38802312

سمیرا ابراهیمی فر

کارشناس ارزیابی عملکرد

38802315

سمانه احسانی

کارشناس آمار و اطلاعات

38802318

امیر نکودری

کارشناس تدوین دومین برنامه راهبردی

38802383

صدیقه صادقی کارشناس بهبود فرایندها 38802328
فرشته صادقی کارشناس منابع انسانی 38802301
بهناز شیرازی کارشناس منابع انسانی 38802306
نفیسه سادات صدر کارشناس منابع انسانی 38802322

سمیه باوفا

کارشناس آمار و اطلاعات

38802317

طیبه فضلی

کارشناس آمار و اطلاعات

38802319

زهره گیاهی

کارشناس MIS

38803244