معرفی کارشناسان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

سعید بهزادی فر

معاون مدیریت برنامه و بودجه

38802313

سعیده باقری

کارشناس

38802324

محسن کاردان

کارشناس

38802329

احسان سالاری

دبیر کمیته عالی نظام پیشنهادها- دبیر سایت

38802307

ناعمه حامدی نیا

کارشناس بودجه

38802330

مریم نوری بایگی

کارشناس بودجه

38802316

محمداسحاق شریفی

کارشناس مسئول تشکیلات

38802392

الهام برومند

کارشناس برنامه ریزی

38802326

عطیه فلفلانی

کارشناس برنامه ریزی

38802321

سعیده قوامی

کارشناس برنامه ریزی

38802325

ملیحه بزرگوار

کارشناس بهبود فرایندها

38802311

زهره جلیلیان فتاحی

کارشناس بهبود فرایندها

38802304

منیره عرفانیان

کارشناس بهبود فرایندها

38802327

فرزانه صفری برجی

کارشناس بهبود فرایندها

38802393

شیلا منظم ابراهیم پور

کارشناس بهبود فرایندها

38802320

زهرا لشکری پور

کارشناس بهبود فرایندها

30802397

مهسا سلیمی

کارشناس بهبود فرایندها

38802305

وجیهه معافیان طرقدری

کارشناس ارزیابی عملکرد

38802312

سمیرا ابراهیمی فر

کارشناس ارزیابی عملکرد

38802315

سمانه احسانی

کارشناس آمار و اطلاعات

38802318

سمیه باوفا

کارشناس آمار و اطلاعات

38802317

طیبه فضلی

کارشناس آمار و اطلاعات

38802319