نظام های رتبه بندی

 

 • نظام های رتبه بندی بین المللی
  • نظام رتبه بندی شانگهای
2017  2016

2015

2014

2013

  • نظام رتبه بندی سایماگو

 

2016

 2015

2014

2013

  • نظام رتبه بندی تایمز
 2016

2015

2014

 2013

  • نظام رتبه بندی QS

 

2016

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی لیدن

 

2016

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی ملی تایوان

 

 2016

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی Uni rank (4ICU)


 2017
(Jan)

2016 (jun-jul)

2015 (jun-jul)

2014 (jun-jul)

 2013

 

  • نظام رتبه بندی وبومتریک

2017
(jun)

2016 (jun-jul)

2015 (jun-jul)

2014 (jun-jul)

2013

  • نظام رتبه بندی دانشگاه های سبز جهان

 

2016

 

 

 

  • نظام رتبه بندی URAP

 

2016

 

 

 

  •