نظام های رتبه بندی

 

 • نظام های رتبه بندی بین المللی
  • نظام رتبه بندی شانگهای

2015

2014

2013

  • نظام رتبه بندی سایماگو

2016

 2015

2014

2013

  • نظام رتبه بندی تایمز

2015

2014

 2013

  • نظام رتبه بندی QS

 

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی لیدن

2016

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی ملی تایوان

 2016

 2015

 2014

 2013

  • نظام رتبه بندی 4icu

2016 (jun-jul)

2015 (jun-jul)

2014 (jun-jul)

 2013

 

  • نظام رتبه بندی وبومتریک

2016 (jun-jul)

2015 (jun-jul)

2014 (jun-jul)

2013

  • نظام رتبه بندی دانشگاه های سبز جهان

2016

 

 

 

  • نظام رتبه بندی URAP

2016

 

 

 

  •