نظام های رتبه بندی

 

 • نظام های رتبه بندی بین المللی
  • شانگهای
           2020 2019 2018 2017  2016

2015

2014

2013

  • سایماگو
 2020

2019

2018

2017

2016

 2015

2014

2013

  •   تایمز
2020  2019  2018  2016

2015

2014

 2013

  •   QS

2020

2019

2017

2016

 2015

 2014

 2013

  • لیدن
 2020

2019

2018

2017

2016

 2015

 2014

 2013

  • ملی تایوان

2019

2018

2017

 2016

 2015

 2014

 2013

  • Uni rank (4ICU)

2019
(jan-
jul)

2018
(jan-jul)

 2017
(Jan-jul)

2016 (jan-jul)

2015 (jan-jul)

2014 (jan-jul)

 2013

 

  •  
  • وبومتریک               

2019
(jan-
jul)

2018
(jan-jul)

2017
(jan-jul)

2016 (jan-jul)

2015 (jan-jul)

2014 (jan-jul)

2013

  • دانشگاه های سبز جهان

2019

 

2017

2016

 

 

 

  •  URAP

 2019

2018

2017

2016

 

 

 

  •  scivision

   

   

   2017

   2016

   

   

   

   •  Round
          

  2019

  2018

  2017

   

   

   

   

   •  US NEWs 

  2020

   

   

   

   

   

   

   

  بين‌المللي US NEWs Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA