خلاصه کتاب پنج دشمن کار تیمی

 

نویسنده: پاتریک لنچیونی- مترجم: فضل الله امینی

ناشر: فرا

دریافت