جايگاه دانشگاه فردوسی مشهد در نخستین گزارش نظام‌های رتبه‌بندی وبومتريك و 4ICu در سال 2016

دو نظام بين‌المللي وب‌سنجي وبومتريك و 4ICU با هدف سنجش ميزان حساسيت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي نسبت به نشر الكترونيكي و اينترنتي، هر شش ماه يكبار نتايج ارزيابي و رتبه‌بندي خود را منتشر مي‌نمايند.  بر اساس اولين گزارش نظام وبومتريك در سال 2016، دانشگاه فردوسي مشهد، رتبه 5 در ميان دانشگاه‌هاي كشور، رتبه 132 در آسيا و رتبه 722 را در جهان را به خود اختصاص داده است. همچنين بر اساس نتايج نظام 4ICU، دانشگاه فردوسي مشهد، رتبه 2 در كشور‎، رتبه 72 در آسيا و‌ رتبه 447 در جهان را كسب نموده است.