طراحی و استقرار سامانه درخواست خريد دوچرخه

سامانه درخواست خريد دوچرخه

به منظور تحقق دانشگاه سبز و همچنین اشاعه فرهنگ ورزش در دانشگاه و رفاه دانشگاهیان محترم، مديريت فرايندها و ساختار با همكاري كارشناسان مركز فاوا و ستاد رفاهي دانشگاه،  فرايند درخواست خريد دوچرخه را به سفارش مديريت اداري و پشتيباني دانشگاه در اسفند ماه سال 94 طراحي و مكانيزه نمود. فرايند مكانيزه فوق هم‌اكنون  از طريق پرتال پويا در دسترس تمامي كاركنان دانشگاه قرار گرفته است.