ابقاء جناب آقاي دكتر محمد لگزيان در سمت معاونت طرح و برنامه

lagzian

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دکتر محمد لگزیان را به مدت دو سال دیگر به سمت معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد. در این حکم آمده است:

 ضمن تشكر از اقدامات ارزنده جنابعالي طي دو سال گذشته در سمت  معاونت طرح وبرنامه دانشگاه فردوسي مشهد، و باتوجه به تجارب وشايستگي‌هاي جناب عالي، به موجب اين حكم با حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي به مدت دوسال در اين سمت ابقاء مي‌شويد. اميدوارم با تلاش شما، مديران و كارشناسان محترم آن معاونت، سند راهبردي دانشگاه و برنامه تفصيلي منضم به آن در اركان مختلف دانشگاه عمومي سازي شده و اهداف متعالي پيش بيني شده در زمان مناسب تحقق يابد.  موفقيت شما را در انجام اين مسئوليت از خداوند متعال خواستارم