طراحی و استقرار سامانه ماموريت اداري روزانه داخل كشور اعضاي غيرهيات علمي

در راستاي استفاده بهينه از منابع و افزايش بهره‌وري و رضايت كاركنان دانشگاه، مديريت فرايندها و ساختار، بازطراحي و مكانيزاسيون فرايند " ماموريت اداري روزانه داخل كشور اعضاي غيرهيات علمي " را به سفارش مديريت كارگزيني و رفاه دانشگاه از تابستان سال 1394 در دستور كار خود قرار داد و در اين راستا به منظور انجام مطالعه و بررسي‌هاي كارشناسي، كارگروهي متشكل از كارشناسان محترم مديريت كارگزيني و رفاه، مديريت مالي، مركز فاوا، حوزه اداري دانشكده‌ها  و فرايندها و ساختار به طور مستمر تشكيل گرديد و به آسيب‌ شناسي، تحليل فرايند و تدوين راهكار پرداخت.
 پس از اتمام مطالعات اوليه فرايند در معاونت طرح و برنامه، جلسه‌‌اي با حضور مديران حوزه هاي مربوطه جهت بررسي مدل پيشنهادي در محل سالن شوراي معاونت طرح و برنامه برگزار گرديد و ضمن بيان نظرات و پيشنهادات اصلاحي به تصويب اعضاي محترم جلسه رسيد. فرايند مكانيزه فوق هم‌اكنون  از طريق پرتال پويا در دسترس تمامي كاركنان دانشگاه قرار گرفته است