شنبه های مدیریتی- خلاصه کتاب مدیریت نگرش

نویسنده: جان ماکسول-  مترجم: فضل الله امینی

ناشر: فرا

دریافت