ابلاغ سند راهبردی بازنگری شده دانشگاه فردوسی مشهد به معاونت‌ها و واحدهای ستادی

با پایان یافتن فرایند بازنگری برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد، این سند توسط ریاست محترم دانشگاه به هر یک از معاونت‌ها و واحدهای ستادی، ابلاغ گردید. در بازنگری این سند، جهت‌گیری‌های کلان آموزش عالی در سطح بین‌المللی، ملی و همچنین اولویت‌ها و سیاست‌های خاص دانشگاه فردوسی مشهد با مشارکت گسترده و درخور تقدیر اعضای هیات‌علمی، مسئولین دانشکده‌ها، مدیران ستادی، مشاوران و اعضای هیات رییسه دانشگاه به دقت مورد توجه قرار گرفته است. با بهره‌گیری از نتایج بررسی‌ها و مشارکت دانشگاهیان، این سند مورد بازخوانی و بازنگری قرار گرفته و شاخص‌ها و اهداف کمی، در راستای حصول اطمینان از حرکت دانشگاه در مسیر تحقق چشم‌انداز، تدوین و در شورای راهبری بازنگری سند راهبردی دانشگاه مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است.

sanad rahbordi2 222355