تصویب سند راهبردی بازنگری شده دانشگاه فردوسی مشهد در هیات امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور

سند راهبردی بازنگری شده دانشگاه فردوسی مشهد، در ششمین جلسه هیات امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورد تصویب قرار گرفت. جهت تصویب این سند، کلیه فازها و مراحل تدوین، بازنگری و اجرای سند راهبردی مورد بررسی قرار گرفته و پس از برگزاری جلسه‌ای تخصصی در این خصوص، این سند مورد تصویب قرار گرفت.