تشكيل شوراي نظارت و ارزيابي راهبردي دانشگاه

شوراي نظارت و ارزيابي راهبردي دانشگاه با هدف " سياستگذاري و تدوين خط‌مشي‌هاي مرتبط با ارزيابي فعاليت‌هاي دانشگاه در راستاي تحقق سند راهبردي دانشگاه و در قالب نظام ارزيابي جامع دانشگاه" و با وظايفي از قبيل تعيين خط‌مشي‌ها و برنامه‌هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت ارزيابي دانشگاه و تصويب و نظارت بر اجراي نظام ارزيابي جامع دانشگاه تشكيل گرديد. تشكيل شوراي مذكور گامي مهم در راستاي پيگيري ميزان تحقق چشم‌انداز و اهداف دانشگاه از طريق ارزيابي شاخص‌هاي تعريف‌شده در سند راهبردي دانشگاه و برخي نظام‌هاي رتبه‌بندي جهان‏، جهان اسلام و كشور و همچنين ايجاد يكپارچگي در ارزيابي‌هاي موجود در دانشگاه خواهد بود. اعضاي شوراي نظارت و ارزيابي راهبردي دانشگاه عبارتند از اعضاي محترم هيأت رئيسه و 3 عضو حقيقي متخصص در حوزه ارزيابي شامل جناب آقايان دكتر مهرام و دكتر آهنچيان اعضاي محترم هيأت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه و جناب آقاي دكتر مطهري عضو محترم هيأت علمي دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه مي‌باشد. دبيرخانه شوراي نظارت و ارزيابي راهبردي دانشگاه مستقر در واحد ارزيابي عملكرد معاونت طرح و برنامه است و جناب آقاي دكتر مهارتي مدير محترم برنامه، بودجه و نظارت راهبردي دانشگاه دبير شورا مي‌باشند.