شنبه های مدیریتی- خلاصه کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا


نام کتاب:بزرگترین اصل مدیریت در دنیا

نویسنده:مایکل لوبوف

منبع :انتشارات فرا


دریافت