ابقای آقاي دكتر محمدمهدي فراحي در سمت مدير فرايند ها و ساختار

farahi

در حکمی که از سوی دكتر كافي، رئيس دانشگاه فردوسي مشهد صادر شد، دکتر محمد مهدی فراحی، استادیار گروه مدیریت با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر فرایندها و ساختار دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.