استقرار سامانه جديد اخذ مجوز فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي

دانشگاه­ها و مراكز آموزش عالي هر جامعه، معرف و مبين بالاترين سطح تفكر و علم آن جامعه محسوب مي­شوند و اصول جهان­بيني و نظام اعتقادي و ارزشي جامعه را در خود متجلي مي­سازند و با تربيت متفكران و دانشمندان و مديران آينده، در جهت بخشيدن به حركت­هاي گوناگون فكري، اعتقادي، فرهنگي و سياسي جامعه موثر واقع مي­شوند. سامان­دهي مسيرهايي كه منجر به حركت­هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي مي­گردد، خود در تجلي نظامند و موثر اين مسيرها تاثيرگذار است.

بررسي سامانه قديم فعاليت­ها و اردوها با درخواست معاونت فرهنگي از واحد فرايندها و ساختار آغاز گرديد و پس از بررسي سوابق اين فرايند و برگزاري 4 جلسه با مديران معاونت فرهنگي و 12 جلسه با كارشناسان آن معاونت، و 5 جلسه با كارشناسان مركز فاوا مشكلات سامانه قديم شناسايي و واكاوي گرديد. از جمله معايب شناسايي شده موارد ذيل مي­باشد:

  • عدم توجه به برنامه راهبردي دانشگاه
  • نداشتن آيتم­هايي براي پويايي در گزارش گيري
  • ديده نشدن فرايندهاي متعامل و عدم امكان برقراي با اين فرايندها
  • مراجعه حضوري غير ضروري متقاضي در برخي از مراحل فرايند
  • عدم امكان ارسال گزارش فعاليت
  • دوباره كاري در برخي از گام­هاي فرايند

 

با شناسايي و بررسي معايب و مشكلات، ارائه راه­حل­هايي از جمله پررنگ سازي مسئوليت كارشناسان معاونت فرهنگي اجتماعي به­منظور شناسايي روابط ميان برنامه­ها و برنامه راهبردي دانشگاه و كاهش دوباره­كاري در گام­هاي فرآيند، شناسايي فرايندها و پروژه­هاي مرتبط و ايجاد امكان گزارش­گيري و ارسال گزارش فعاليت معايب نام برده رفع گرديد. فرايند طراحي شده با نگاه فراگير به ساير فرايندهاي متعامل (از جمله ارائه تسهيلات در معاونت فرهنگي و اجتماعي و سامانه درخواست خودرو) و پروژه MIS طراحي گرديد. با توجه به شباهت­هاي نسبي گام­هاي دو فرايند صدور مجوز فعاليت­هاي فرهنگي و اجتماعي و صدور مجوز اردوها، اين دو فرايند ادغام، و فرايند و سامانه جديد اخذ مجوز فعاليت­هاي علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي در سطح دانشگاه با همكاري معاونت فرهنگي و اجتماعي و همكاران مركز فاوا راه اندازي شد. در ضمن طراحي اين فرايند، فرايند جديد ارائه تسهيلات شناسايي گرديد و در دست بررسي و طراحي قرار گرفت.