استقرار سامانه جديد ترفيع اعضاي هيات علمي

 

در راستاي استفاده بهينه از منابع و با توجه به تغييرات آيين‌نامه ترفيع اعضاي هيات علمي، بررسي سامانه قديم ترفيع با درخواست معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي از واحد فرايندها و ساختار آغاز گرديد و پس از بررسي سوابق اين فرايند و برگزاري جلساتي با كارشناسان و مديران حوزه‌هاي معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، پژوهش و فناوري و معاونت طرح و برنامه؛ مشكلات سامانه قديم شناسايي و تحليل شد و براساس آيين‌نامه جديد ترفيع، راهكارهاي پيشنهادي ارائه گرديد. راهكارهاي پيشنهادي به تصويب معاونت محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي و پژوهش و فناوري رسيد و سپس توسط كارشناسان مركز فاوا در سامانه اعمال گرديد.

جلسه بررسي سامانه جديد ترفيع اعضاي هيات علمي در روز سه‌شنبه مورخ 95/04/29 ساعت 10 الي 12 با حضور جناب آقاي دكتر هاشمي (معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي)، جناب آقاي دكتر بهرامي (معاون محترم پژوهش و فناوري)، جناب آقاي دكتر لگزيان (معاون محترم طرح و برنامه)، جناب آقاي دكتر كاهاني (رييس محترم مركز فاوا) و جناب آقاي دكتر فراحي (مدير محترم فرايندها و ساختار) در محل سالن شوراي معاونت طرح و برنامه برگزار گرديد و ضمن بيان نظرات و پيشنهادات اصلاحي به تصويب اعضاي محترم جلسه رسيد.

photo 2016-07-23 01-06-54

photo 2016-07-23 01-07-18