استقرار سامانه برنامه ريزي كلاسي (سهبا)

به منظور افزايش بهره‌وري و تسهيل در امر برنامه‌ريزي كلاسي در دانشكده‌ها،  معاونت محترم آموزشي دانشگاه بر آن شد تا فرايند مذكور به‌صورت مكانيزه در دانشكده‌ها اجرا گردد. بدين منظور، طي جلسات متعدد كارشناسي و مديريتي با حضور كارشناسان و مديران معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، معاونت طرح و برنامه و منتخب دانشكده‌ها؛ سامانه برنامه‌ريزي كلاسي سهبا مورد تحليل، بررسي و بومي‌سازي متناسب با قوانين و ضوابط آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد قرار گرفت.

در ابتدا اين سامانه در دانشكده الهيات و معارف اسلامي پياده سازي گرديد. در مرحله بعدي مقرر شد اين سامانه در شش دانشكده ادبيات و علوم انساني، تربيت بدني و علوم ورزشي، علوم، علوم اداري و اقتصادي، علوم رياضي و علوم تربيتي و روان‌شناسي پياده‌سازي گردد. بدين منظور  جلسه آموزشي سامانه سهبا در روز چهارشنبه مورخ 06/05/95 براي كارشناسان محترم دانشكده‌ها در محل معاونت طرح و برنامه برگزار گرديد.

sahba1

sahba2