شنبه های مدیریتی - مصرف بهینه (فیلم)

شما را به دیدن این فیلم کوتاه تامل برانگیز دعوت میکنیم
شاید از این طریق میلیاردها ریال صرفه جویی کردیم....

مصرف بهینه (دانلود)