كارگاه آموزشي آشنايي با ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني ويژه اساتيد محترم جديدالاستخدام دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد

 

اين كارگاه با تاكيد رييس محترم دانشگاه و هيات اجرايي جذب توسط معاونت طرح و برنامه و با همكاري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه با هدف آشنايي هر چه بيشتر اعضای هیات علمی جدید الاستخدام با قوانين و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني، در پنچ گروه تا پايان سال 1395 برنامه ريزي گرديده است.

اولين گروه اين كارگاه روز پنجشنبه مورخ 25 شهريورماه 1395 ويژه اعضاي محترم هيات علمي استخدام شده از 1390/01/01 الي 1391/06/01 در دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي برگزار گرديد. لازم بذكر است از 42 تن عضو هيات علمي دعوت شده به كارگاه 38 تن در كارگاه حضور يافتند.

كارگاه در ساعت 8 صبح  با ارائه آقاي دكتر آهنچيان مدير محترم دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش دانشگاه شروع شد. پس از آن آقاي دكتر مه پيكر ارائه اي در خصوص مباني آيين نامه ارتقاء داشتند. پس از اقامه نماز و صرف ناهار كارگاه با ارائه آقاي مهندس محمدي در خصوص قوانين و مقررات حوزه مديريت پژوهشي ادامه يافت. اين كارگاه در نهايت با ارائه همكاران حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي (خانم صاحبيان  و آقاي مسعود حكيمي) و مديريت كارگزيني و رفاه (آقايان ابوالقاسم ساقي و محمد جعفرنداف) و جمع بندي مطالب توسط آقاي دكتر آهنچيان در ساعت 18 خاتمه يافت.

111

222

333