تقدير از همكار منتخب معاونت طرح و برنامه در مراسم بزرگداشت روز كارمند در دانشگاه فردوسي مشهد

در مراسم بزرگداشت روز كامند و تقدير از خدمات كاركنان منتخب دانشگاه كه در روز شنبه 1395 /06/27با حضور رييس محترم و معاونين محترم دانشگاه در محل سالن اجتماعات دانشكده علوم برگزار گرديد سركار خانم مریم نوری به عنوان همكار منتخب معاونت طرح و برنامه معرفي گرديد و از ايشان تقدير به عمل آمد.

noori