گردهمايی مديران بودجه و تشكيلات منطقه 9 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزاری

اولين گردهمایی مدیران بودجه و تشکیلات دانشگاه های منطقه 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز چهارشنبه 14 مهر ماه 1395 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

در این جلسه که با حضور مدیران بودجه و تشکیلات دانشگاه های منطقه 9 برگزار می شود، مواردی همچون بررسی بودجه دانشگاه های منطقه 9 و تهیه آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات مدیران بودجه و تشکیلات دانشگاه های منطقه 9 بررسی می شود.

اطلاعیه ها