برگزاری نشست مديران بودجه و تشكيلات منطقه 9 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد

اولين نشست مدیران برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشکده ها و پارک های علم و فناوری منطقه 9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز چهارشنبه 14 مهر ماه 1395 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

این نشست با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دكتر حسن ميرزا بزرگ مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشكيلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد لگزیان معاون طرح و برنامه دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر منطقه، معاون برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، و مدیران و کارشناسان برنامه، بودجه و تشکیلات دانشگاه ها برگزار گردید.

در ابتدا دکتر کافی ضمن عرض خیر مقدم به حاضران در جلسه، به مسائل مختلف پیش روی مدیران بودجه دانشگاه ها، اهمیت برنامه ریزی و بودجه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور اشاره نمود.

در ادامه دکتر لگزیان، دکتر میرزا بزرگ و دکتر مهارتی، ضمن تاکید بر اهمیت و نقش مناطق در تصمیم سازی وزارت علوم، موارد مختلف در خصوص برنامه ریزی، بودجه بندی، اهمیت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و راهکارهای توسعه منابع مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را مورد بررسی قرار دادند و حاضرین در جلسه نیز به بیان نظرات و مشکلات پیش روی دستگاه های اجرایی خود پرداختند و به تناسب پاسخ های لازم ارائه گردید.

در پایان ضمن تعیین مکان نشست بعدی و دستور کار مربوطه، کار گروه های تخصصی برای همکاری و تعامل بیشتر و بهتر تشکیل و مقرر شد موارد تخصصی مورد نظر در این کارگروه ها بررسی و برای نشست های بعدی ارایه گردد

 

30207 copy1

اطلاعیه ها