دومين كارگاه آموزشي آشنايي با ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني ويژه اساتيد محترم جديدالاستخدام دانشگاه فردوسي مشهد

این كارگاه با تاكيد رييس محترم دانشگاه و هيات اجرايي جذب توسط معاونت طرح و برنامه و با همكاري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه با هدف آشنايي هر چه بيشتر اعضاي هيات علمي جديد الاستخدام با قوانين و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني، در پنچ گروه تا پايان سال 1395 برنامه ريزي گرديده است.

دومين گروه اين كارگاه روز پنجشنبه مورخ  15شهريورماه 1395 ويژه اعضاي محترم هيات علمي استخدام شده از 1391/06/01 الي 1392/10/01 در دانشكده علوم رياضي برگزار گرديد. لازم بذكر است از 38 تن عضو هيات علمي دعوت شده به كارگاه 35 تن در كارگاه حضور يافتند.

كارگاه در ساعت 8 صبح  با ارائه آقاي دكتر آهنچيان مدير محترم دفتر برنامه ريزي و توسعه آموزش دانشگاه شروع شد. پس از آن آقاي دكتر مه پيكر ارائه اي در خصوص مباني آيين نامه ارتقاء داشتند و دكتر فتوت هم  يك پرونده ارتقاء رابه صورت عملياتي بررسي نمودند . پس از اقامه نماز و صرف ناهار كارگاه با ارائه آقاي مهندس محمدي در خصوص قوانين و مقررات حوزه مديريت پژوهشي ادامه يافت. اين كارگاه در نهايت با ارائه همكاران حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي (خانم صاحبيان  و آقاي مسعود حكيمي) و مديريت كارگزيني و رفاه (آقايان ابوالقاسم ساقي و محمد جعفرنداف) و جمع بندي مطالب توسط آقاي دكتر مه پيكر در ساعت 18 خاتمه يافت.

estekh1

estekh2