سومين كارگاه آموزشي آشنايي با ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني ويژه اساتيد محترم جديدالاستخدام دانشگاه فردوسي مشهد

اين كارگاه با تاكيد رييس محترم دانشگاه و هيات اجرايي جذب توسط معاونت طرح و برنامه و با همكاري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه با هدف آشنايي هر چه بيشتر اعضاي هيات علمي جديد الاستخدام با قوانين و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني، در پنچ گروه تا پايان سال 1395 برنامه ريزي گرديده است.

سومين گروه اين كارگاه روز پنجشنبه مورخ   6 آبان ماه 1395 ويژه اعضاي محترم هيات علمي استخدام شده از 1392/10/01 الي 1393/12/29 در دانشكده  مهندسي برگزار گرديد. لازم بذكر است از 55 تن عضو هيات علمي دعوت شده به كارگاه 50 تن در كارگاه حضور يافتند.

كارگاه در ساعت 8 صبح  با ارائه آقاي دكتر مه پيكر در خصوص تشريح مباني آيين نامه ارتقاء شروع گرديد سپس اقاي دكتر فتوت هم  يك پرونده ارتقاء رابه صورت عملياتي بررسي نمودند. آقاي دكتر آهنچيان مدير محترم برنامه ريزي و توسعه آموزش دانشگاه با ارائه مطالبي در خصوص ساز و كارهاي قوانين ومقررات در آموزش عالي  به بحث پايان دادند. پس از اقامه نماز و صرف ناهار كارگاه با ارائه آقايان ساقي و نداف درخصوص قوانين و مقررات مديريت كارگزيني و رفاه ادامه يافت. سپس همكاران حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي (خانم صاحبيان و آقاي مسعود حكيمي) درخصوص قوانين و مقررات ارتقا، ترفيع، آموزانه و ركود ارايه گرديد. اين كارگاه در نهايت با ارايه آقاي مهندس محمدي در خصوص قوانين و مقررات حوزه مديريت پژوهشي و جمع بندي مطالب توسط آقاي دكتر آهنچيان در ساعت 17:30 خاتمه يافت.

20161027 142201

20161027 142040