چهارمین كارگاه آموزشي آشنايي با ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني ويژه اساتيد محترم جديدالاستخدام دانشگاه فردوسي مشهد

اين كارگاه با تاكيد رييس محترم دانشگاه و هيات اجرايي جذب توسط معاونت طرح و برنامه و با همكاري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه با هدف آشنايي هر چه بيشتر اعضاي هيات علمي جديد الاستخدام با قوانين و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني، در پنچ گروه تا پايان سال 1395 برنامه ريزي گرديده است.

چهارمین گروه اين كارگاه روز پنجشنبه مورخ 20 آبان ماه 1395 ويژه اعضاي محترم هيات علمي استخدام شده از 1394/01/01 الي 1395/06/09 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار گرديد. لازم به ذكر است از 54 تن عضو هيات علمي دعوت شده به كارگاه 50 تن در كارگاه حضور يافتند.

كارگاه در ساعت 8 صبح  با ارائه آقاي دكتر مه پيكر در خصوص تشريح مباني آيين نامه ارتقاء شروع گرديد. سپس آقاي دكتر آهنچيان مدير محترم برنامه ريزي و توسعه آموزش دانشگاه مطالبي در خصوص ساز و كارهاي قوانين ومقررات در آموزش عالي ارایه دادند. آقاي دكتر فتوت هم با بررسی فایل اکسل پرونده ارتقاء به صورت عملياتي به بحث پايان دادند. پس از اقامه نماز و صرف ناهار در مرکز رفاهی شماره 2، كارگاه با ارایه آقاي مهندس محمدي در خصوص قوانين و مقررات حوزه مديريت پژوهشي ادامه يافت. سپس آقايان ساقي و نداف در خصوص قوانين و مقررات مديريت كارگزيني و رفاه نکات ضروری را بیان نمودند. این کارگاه در نهایت با ارایه همكاران حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي (خانم صاحبيان و آقاي مسعود حكيمي) در خصوص قوانين و مقررات ارتقا، ترفيع، آموزانه و ركود در ساعت 17:30 خاتمه يافت.

 

kargah5