برگزاری اولین نشست دبیران نظام پیشنهادهای استان خراسان

اولین گردهمایی و نشست دبیران نظام پیشنهادهای استان خراسان در روز پنج شنبه مورخ 26 آبان به میزبانی شرکت گاز استان (منطقه 4 عملیات انتقال گاز) با هدف همفکری و هم افزایی دبیرخانه های نظام پیشنهادهای ذیربط برگزار گردید.

این جلسه با حضور دبیران نظام پیشنهادهای منطقه چهار عمليات انتقال گاز، شهرداري مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، توزيع نيروي برق مشهد، شركت مديريت توليد برق طوس، آبفاي مشهد،برق منطقه اي خراسان،كنترل صنعت پژواك، اداره منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان تشکیل گردید.

بررسی اهداف، چالشها و راهکارهای مورد نظر در راستای تقویت این گروه و افزایش تفاهم بین سازمانها، در راستای تقویت مشارکت و نظام پیشنهادهای سازمانهای حاضر در جلسه، مهمترین دستور جلسه فوق الذکر بود.

درپایان  جلسه مقرر  گردید، پیش نویس تفاهم نامه، توسط دبیران مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای سازنده در گروه  ارایه گردد. تا پایان آبان ماه ، تفاهم نامه مذکور  نهایی گردد.

photo 2016-11-19 08-52-34photo 2016-11-19 08-52-51