پنجمین كارگاه آموزشي آشنايي با ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني ويژه اساتيد محترم جديدالاستخدام دانشگاه فردوسي مشهد

اين كارگاه با تاكيد رييس محترم دانشگاه و هيات اجرايي جذب توسط معاونت طرح و برنامه و با همكاري معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه با هدف آشنايي هر چه بيشتر اعضاي هيات علمي جديد الاستخدام با قوانين و مقررات آموزشي، پژوهشي و كارگزيني، در پنچ گروه تا پايان سال 1395 برنامه ريزي گرديده است.

پنجمین گروه اين كارگاه روز پنجشنبه مورخ 4 آذر ماه 1395 ويژه اعضاي محترم هيات علمي‌ای برنامه‌ریزی گردید که امکان شرکت در 4 گروه قبلی را نداشتند. تاریخ استخدام مدعوین از ابتدای سال 90 تا آذر ماه سال 1395 بود. این کارگاه در سالن شورای دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی برگزار گرديد. لازم به ذكر است از 44 تن عضو هيات علمي دعوت شده به كارگاه 31 تن در كارگاه حضور يافتند.

كارگاه در ساعت 8 صبح  با ارائه آقاي دكتر مه پيكر در خصوص تشريح مباني آيين نامه ارتقاء شروع گرديد. سپس آقاي دكتر فتوت با بررسی فایل اکسل پرونده ارتقاء به صورت عملياتي به بحث ادامه دادند. پس از ایشان، آقایان ساقي و نداف با بیان نکات ضروری در خصوص قوانين و مقررات مديريت كارگزيني و رفاه به بحث پایان دادند. پس از اقامه نماز و صرف ناهار، كارگاه با ارایه آقاي مهندس محمدي در خصوص قوانين و مقررات حوزه مديريت پژوهشي ادامه يافت. این کارگاه در نهایت با ارایه همكاران حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي (خانم صاحبيان و آقاي مسعود حكيمي) در خصوص قوانين و مقررات ارتقا، ترفيع، آموزانه و ركود در ساعت 17:00 خاتمه يافت.

 9584