دوره آموزشي شیوه های کارگروهی برگزار شد

در راستاي اجراي تقويم آموزشي سال 1395 منابع انساني دانشگاه فردوسي مشهد، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع  اقدام به برنامه ريزي و اجراي دوره ی آموزشي شیوه های کارگروهی ويژه کارکنان محترم دانشگاه در آذر ماه سال جاري نمود. مدرس این دوره جناب آقای مهندس هاشم راعی بودند. همچنین تعداد 65 نفر از کارکنان دانشگاه در این دوره حضور داشتند و در محل دانشکده تربیت بدنی برگزار گردید .

دریافت فایل دوره آموزش شیوه های کارگروهی (مدرس: مهندس هاشم راعی)

ertebat