پاداش پیشنهادهای پذیرش شده (اخذ مجوز اجرا) به پیشنهاددهندگان اهدا شد.

پاداش پیشنهادهای پذیرش شده (اخذ مجوز اجرا) به پیشنهاددهندگان اهدا شد.

تعداد پیشنهادهای پذیرش شده

(اخذ مجوز اجرا)

کمیته تخصصی

3

دانشکده دامپزشکی

1

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

2

دانشکده کشاورزی

2

دنشکده ادبیات و علوم انسانی

2

دانشکده علوم ریاضی

7

دانشکده علوم

6

دانشکده منبع طبیعی و محیط زیست

2

دانشکده عوم اداری و اقتصادی

16

ریاست و روابط عمومی

10

مرکر فناوری اطلاعات و ارتباطات

19

دانشکده مهندسی

2

معاونت آموزشی

3

معونت برنامه ریزی و توسعه منابع

7

معاونت پژوهش و فناوری

14

معاونت اداری و مالی