صورتجلسه اولین جلسه مدیران برنامه و بورجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9

این جلسه در چهاردهم مهر ماه سال 1395  در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

دریافت صورتجلسه