برگزاري دوره آموزشي ارگونومي شغلی و حركات اصلاحي ويژه اعضای هیات علمی و کارکنان محترم دانشگاه فردوسي مشهد

در راستاي اجراي تقويم آموزشي سال 1395 منابع انساني دانشگاه فردوسي مشهد، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع اقدام به برنامه ريزي و اجراي دوره ی آموزشي ارگونومي شغلی و حركات اصلاحي در دو گروه ويژه اعضای محترم هیات علمی و دیگری ویژه کارکنان محترم دانشگاه در تاریخ های 19 و 20 دی ماه سال جاري نمود. مدرس این دوره جناب آقای دکتر محمد رضا محمدی عضو محترم هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بودند. همچنین تعداد 40 تن از اعضای محترم هیات علمی و 75 تن از کارکنان محترم دانشگاه در این دوره حضور داشتند و در محل دانشکده تربیت بدنی برگزار گردید .

دریافت فایل دوره آموزش ارگونومي اداري و حركات اصلاحي (مدرس: دکتر محمدرضا محمدی)

دریافت فایل تمرینات

Untitled1395