شنبه های مدیریتی- معرفی و خلاصه کتاب مدیریت از راه ارزش ها

سازمان های فردا باید در فضای “جهانی شده ” رقابت کنند تا زنده بمانند. فضای جهانی کسب و کار یعنی مشتری، بازار، رقابت و فناوری جهانی.

سازمان هایی که می خواهند زنده بمانند باید به جای اتکا به حمایت های دولتی و تعرفه ای، به توانایی ها و قابلیت یادگیری خود تکیه کنند. به عبارت دیگر در شالوده نوین کسب و کار جهانی، تنها سازمان های یادگیرنده زنده خواهند ماند.

اغلب نظریه پردازان و دست اندرکاران مقوله های سازمان های یادگیرنده، یکی از ارکان چنین سازمانی را چشم انداز مشترک و ارزش های مشترک تلقی کرده اند.

پیام این کتاب این است که هر چه محیط رقابتی تر و متلاطم تر می شود، سازمان به انسجام درونی، تفاهم و اعتماد متقابل بین آدم ها بیشتر نیاز پیدا می کند.

در این کتاب در قالب داستانی ساده و جذاب با روایت یک سفر کامل ازسازمانی سنتی و گسیخته به سازمانی پویا و منسجم، در سه گام خلاصه و معرفی می شود.

گام اول: شفاف سازی مأموریت.

گام دوم: نشاندن مأموریت و ارزش ها درجان و دل کارکنان.

گام سوم: همسو کردن اقدامات روزمره با مأموریت و ارزش ها.

values

دانلود خلاصه کتاب