شنبه های مدیریتی - معرفی و خلاصه کتاب مستندسازی تجربیات مدیران

بيش از يك قرن از تشكيل سازمان هاي الگو گرفته شده از سازمان هاي غربي در كشورمان مي گذرد، اما سؤال اينجاست كه چه تعداد از مديران و كاركنان فعال در اين سازمان ها افكار، ديدگاه ها، تجارب، آموخته ها و اندوخته هاي تجربي و علمي خود را مكتوب و مستند نموده اند؟ چه بخشي از دانش نهفته در تغييرات مديريتي و فرآيند آن به قلم مديران و كارشناسان به رشته تحرير درآمده است؟ چه بخشي از اين تجارب به نسل هاي بعدي انتقال خواهد يافت؟ هدف اين كتاب كمك به كاركنان، كارشناسان، متخصصان و به ويژه مديران سازمان هاي كشور براي پي بردن به ماهيت و ارزش دانش سازماني نهفته در زواياي تجارب آنها و نيز ياري رساندن به آنان در مسير ثبت و مستندسازي اين تجارب است.

مستندسازی تجربیات مدیران
نویسنده:  سعید جعفری مقدم

Mostanadsazi

دانلود خلاصه کتاب