انتصاب جناب آقای دکتر پویا به عضویت هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه و رئیس کارگروه ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه

 

در احکامی جداگانه، از سوی جناب آقای دکتر کافی، جناب آقای دکتر پویا به مدت 2 سال به "عضویت هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه" و همچنین از سوی جناب آقای دکتر باباخانی، به مدت 2 سال، به عنوان "رئیس کارگروه ساماندهی نیروی انسانی دانشگاه" منصوب شدند.

 

pooya